Kwaliteit van zorg in Nederland

De Regieraad Kwaliteit van Zorg was een door minister Klink (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Bussemaker ingestelde raad, met als hoofdtaak een impuls te geven aan het vaststellen van kwaliteitscriteria in de zorg. De initiatieven van de Regieraad waren verspreid over de Inspectie voor de Gezondheidszorg, ziekenhuizen en AWBZ-instellingen. De Raad werd in april 2009 ingesteld om te werken als beleidsadviseur, kwaliteitsbeoordelaar en initiator, met specifiek aandacht voor cliënt/patiëntperspectief, veiligheid en doelmatigheid van de zorg.

Het Kwaliteitsinstituut

Per 1 januari 2013 is de Regieraad Kwaliteit van Zorg opgegaan in het Kwaliteitsinstituut (Zorginstituut Nederland). Het Kwaliteitsinstituut heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland te verbeteren. Daarnaast moet het Kwaliteitsinstituut ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare en begrijpelijke informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Uitgangspunt hierbij is dat zowel patiënten als zorgverleners en verzekeraars het beste weten wat kwalitatief goede zorg is en afspraken maken over de geleverde zorg.

Leden van de Regieraad

De Regieaad Kwaliteit van Zorg bestond uit zeven leden die allen op persoonlijke titel waren benoemd. De leden van de Regieraad werkten onafhankelijk, zonder last of ruggespraak. Bij de voorbereiding en uitvoering van zijn werkzaamheden werd de Raad ondersteund door een secretariaat dat werd ondergebracht bij ZonMw.

Taken van de Regieraad

De Raad had als voornaamste taak om kwalitatief goede zorg in Nederland te bereiken door meer regie te voeren op het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen in de zorg. Daarmee probeerde de Regieraad een heldere structuur en meer aansturing te ontwikkelen in het Nederlandse zorgstelsel. De activiteiten van de Raad omvatten het hele zorgveld, inclusief de zorg die buiten de Zorgverzekeringswet en AWBZ viel. Concreet voerde de Regieraad taken uit binnen de toepassing van geneesmiddelen, de toepassing van medische technologie en de preventieve, curatieve, en langdurige zorg.

Naast het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen stelde de Regieraad in 2009 ook een meerjarenagenda op. In deze meerjarenagenda werden werkplannen afgestemd om de kwaliteit van de langdurende zorg te waarborgen. De agenda werd afgestemd met partijen binnen het zorgveld; deze partijen hadden een stem in het benoemen van concrete thema’s die op lange termijn aandacht behoefden. Ter goedkeuring werd de meerjarenagenda aangeboden aan minister Klink. De Regieraad beschikte over een jaarlijks budget om het opgesteld werkplan uit te voeren.

Regieraad.nl - copyright 2017 | info@regieraad.nl
.